.....

Forbedring af ejendomsvurderingen – Ekspertudvalg fremlægger resultater og anbefalinger

16-09-2014

Læs mere
.....

TLF2014.194

30-07-2014

Kommune havde ikke foretaget konkret undersøgelse af lugtgener vedrørende etablering af minkfarm.

Læs mere
.....

Fire ændringer til landbrugsloven

30-07-2014

Som en konsekvens af Vækstplanen er lovforslag om ændring af landbrugsloven nu sendt i høring.

Læs mere
.....

TLF2014.147

30-07-2014

Et erstatningskrav vedrørende manglende opfyldelse af leveringsaftalen var ikke omfattet af den garanti, som køber havde stillet.

Læs mere
.....

TFL2014.160

30-07-2014

Sælger ikke fritaget for ejendomsavancebeskatning, da det ikke var påregneligt, at der var sket ekspropriation af landbrugsejendommen, hvis ikke den var solgt ved frivilligt salg.

Læs mere
.....

MAD 2013.2248

30-07-2014

Dødsbo fik efter salg af ejendom et undersøgelsespåbud, da der var konstateret olieforurening fra nedgravet olietank, der ikke var sløjfet forskriftsmæssigt.

Læs mere
.....

MAD 2013.3308

30-07-2014

Afgørelse om opførelse af en gyllebeholder på en bygningsløs ejendom skal ikke træffes efter husdyrbrugloven, men derimod efter planlovens landzonebestemmelser.

Læs mere
.....

MAD 2013.2883

30-07-2014

Et kørespor, der var oppløjet og tilsået siden år 2007, og som kun kunne konstateres at have eksisteret i 2 år havde ikke en permanent karakter, således det kunne anses for at være omfattet af naturbeskyttelsesloven § 26 om offentlighedens adgang. Skovsti var heller ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven § 23, da skoven var mindre end 5 hektar.

Læs mere
.....

MAD 2013.3043

30-07-2014

En mark skulle registreres som natureng omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, trods en miljøgodkendelse i år 2008 som udbringningsareal for husdyrgødning. Miljøgodkendelsen var kun udstedt i medfør af husdyrbrugloven, og det var ejerens eget ansvar, at der forelå de øvrige nødvendige tilladelser.

Læs mere
.....

MAD 2013.2571

30-07-2014

En ikke udnyttet landzonetilladelse bortfaldet efter 28 år, idet byggerettens forældelse afgøres efter en konkret vurdering.

Læs mere
Previous   1 2 3 4 5 6 7   Next