04-04-2014 MAD 2013.2123

Det krævede ikke landzonetilladelse eller anmeldelse efter naturbeskyttelsesloven § 19 b, at udsprede jord over et græsareal i et Natura-2000 område.
En kommune havde givet tilladelse til udspredelse af 30 cm jord over et areal, der var tilsået med græs. Danmarks Naturfredningsforening anmeldte udspredningen som jorddeponering med byggeaffald på et område der var omfattet af Natura-2000 beskyttelse.

Kommunen mente ikke, at arealet opfyldet kriterierne for at være beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3, og mente derudover ikke, at jorddeponi med rent jord krævede anmeldelse.
Natur og Miljøklagenævnet udtalte, at kommunens afgørelse af, at arealet ikke var omfattet af beskyttet natur, ikke kunne påklages af foreningen, og nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke var tale om et projekt der krævede anmeldelse. Nævnet udtalte også, at der ikke var behov for landzonetilladelse, da formålet med jordforbedringen og udlæg af 30 cm jævnt lag jord ikke ville ændre landskabskarakteren. Danmarks Naturfredningsforening fik altså ikke medhold i deres klage.


  Back