04-04-2014 TfL2013.152

Landmænds tilsagn om at nogle arealer kunne genopdyrkes efter fem år var blevet omfattet af en ny lov, og kunne derfor kun genopdyrkes på nogle bestemte vilkår.

To landmænd havde ansøgt om et MVJ-tilskud (tilskud til miljøvenlige foranstaltninger), og havde fået tilsagn om dette tilskud. Efterfølgende vedtog Folketinget en ny lov, hvor de arealer, som landmændene havde fået tilsagn om, blev omfattet. Da de fem år, som tilsagnet omfattede, var gået, kunne landmændene kun få lov at opdyrke arealerne igen, såfremt forskellige vilkår blev opfyldt.
Landmændene gjorde gældende, at afgørelsen var ugyldig, da MVJ-tilsagnet ikke havde taget forbehold for, at det ikke gjaldt for arealer, der var omfattet af Natura-2000-områder, og samtidig mente de ikke, at der var sket ændringer i lovgivningen, der berettigede det offentlige til at fragå en bindende aftale.

Landsretten kom frem til, at MVJ-aftaler ikke er aftaler, men forvaltningsakter, hvorfor der ikke var en begrænsning i, hvilke vilkår der kunne kræves opfyldt, med hjemmel i en senere vedtaget lov.


  Back