04-04-2014 TfL2013.164

Bøde for at have pløjet og drænet et område som var en del af et EF-habitatsområde uden at have fået tilladelse fra kommunen.
En landmand havde på sin ejendom foretaget omdræning og planering af en eng og foretaget pløjning og opdyrkning af engen, som var en del af et EF-habitatsområde, uden at have fået tilladelse fra kommunen.

Landsretten lagde vægt på, at omdræningen ikke kunne karakteriseres som vedligeholdelse af dræningsanlæg, og at tiltalte før dræningen havde modtaget brev fra kommunen om, at arealet ansås som værende beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og det derfor ville kræve tilladelse, såfremt der skulle sættes dræn. Tiltalte valgte at pløje og opdyrke området uden at forsøge at få afklaret, om hvorvidt der netop var tale om et beskyttet område. Derfor mente Landsretten, at han havde overtrådt miljøbeskyttelsesloven med forsæt eller grov uagtsomhed, og han blev idømt en bøde på 15.000 kr.

  Back