30-07-2014 MAD 2013.2571

En ikke udnyttet landzonetilladelse bortfaldet efter 28 år, idet byggerettens forældelse afgøres efter en konkret vurdering.

En tidligere ejer af ejendommen havde ansøgt om landzonetilladelse til at udvide et eksisterende hus samt opførelse af et nyt beboelseshus. Der blev meddelt tilladelse i 1979. Efterfølgende blev ejendommen overdraget til ejerens søn og datter. I 2007 ansøgte ejerne om byggetilladelser til at ophøre bygninger i henhold til den gamle landzonetilladelse. Kommunen afslog tilladelsen, da de mente, at den var forældet. Ejeren klagede til Natur- og Miljøklagenævnet, der stadfæstede kommunens afgørelse. Ejeren lagde sag an mod klagenævnet i byretten. Byretten fastslog, at der ikke var tale om en særlig landzonetilladelse, samt at forældelsen skulle afgøres efter en konkret vurdering. Byretten vurderede, at en 28 år gammel tilladelse som udgangspunkt var bortfaldet, samt at det var ejeren egen skyld, at byggeretten ikke var udnyttet. Landsretten stadfæstede byretten dom med samme grunde, og Natur- og Miljøklagenævnet blev frifundet.

  Back