30-07-2014 MAD 2013.2996

Afslag på landzonetilladelse til flytning af bygninger, da der ikke var tale var tale om afgørende driftsmæssige hensyn, og at det ville have en negativ påvirkning af de landskabelige interesser.
En landbrugsejendom, der havde 3 får, havde søgt om landzonetilladelse til udflytning af stuehus og et udhus, der skulle placeres ca. 600 m fra de eksisterende bygninger. Ansøger ville dyrke jorden og udvide til 30-40 får. Kommunen meddelte afslag. Natur- og Miljøklagenævnet fandt ikke, at ansøgningen var begrundet i afgørende driftsmæssige hensyn, samt at den ændrede placering ville påvirke landskabet i en negativ retning, da bygningerne skulle placeres højt i landskabet. Klagenævnet stadfæstede derfor kommunens afgørelse.

  Back