30-07-2014 MAD 2013.3308

Afgørelse om opførelse af en gyllebeholder på en bygningsløs ejendom skal ikke træffes efter husdyrbrugloven, men derimod efter planlovens landzonebestemmelser.
En bygningsløs landbrugsejendom havde søgt om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven til opførelse af en gyllebeholder. Ansøger ejede også en anden landbrugsejendom, hvor der var en svineproduktion og gyllebeholderen skulle opbevare gylle fra denne ejendom. Den bygningsløse landbrugsejendom ligger i et område, der er udpeget som område med særlig landskabelig interesse, hvorfor ansøger fik afslag på grund af, at gyllebeholderen i væsentlig grad ville påvirke landskabet. Der blev klaget over afgørelsen, hvorefter natur- og miljøklagenævnet fandt, at afgørelse om opførelse af gyllebeholderen ikke skulle træffes efter husdyrbrugloven, men efter planlovens landzonebestemmelser, da den bygningsløse landbrugsejendom ikke havde dyrehold, og det derfor ikke kunne betragtes som en ændring af husdyrbrug, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1. Det var uden betydning at ejendommen blev drevet under samme CVR-nummer som ejendommen, hvorpå der var en svineproduktion.


  Back