30-07-2014 TLF2014.194

Kommune havde ikke foretaget konkret undersøgelse af lugtgener vedrørende etablering af minkfarm.
Kommunen havde antaget, at minkfarmen ville medføre væsentlige lugtgener for de omkringboende. Klager anfører dog, at afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen er overholdt, og at minkfarmen således ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboejendommene. Natur- og Miljøklagenævnet mente ikke, at kommunen havde truffet afgørelsen på baggrund af en konkret vurdering, hvor de havde taget stilling til størrelsen og placeringen på minkfarmen. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

  Back