30-07-2014 Fire ændringer til landbrugsloven

Som en konsekvens af Vækstplanen er lovforslag om ændring af landbrugsloven nu sendt i høring.
Lovforslaget indeholder ændringer til den eksisterende landbrugslov på fire punkter:

Virksomheders erhvervelse
For at fjerne landbrugslovens barrierer for virksomheders erhvervelse af landbrugsejendomme foreslås det at ophæve det hidtidige krav om, at der skal være en person ”landmanden i selskabet”, der har bestemmende indflydelse. Samtidig foreslås det, at også andre virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber samt fonde og forsikringsselskaber kan erhverve landbrugsejendomme.
Disse virksomheder m.v. vil med en sådan ændring kunne erhverve landbrugsejendomme i samme omfang, som er gældende for erhvervelse af al anden fast ejendom.

Fortrinsstilling til suppleringsjord
Da der foreslås en ændring af loven, hvorefter der ikke mere stilles krav om, at der ved virksomheders erhvervelse af landbrugsejendomme skal være en person, der opfylder betingelserne for personlig erhvervelse af ejendommen, er der ikke mere grundlag for at opretholde regler om fortrinsstilling til suppleringsjord. Det foreslås derfor, at reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord ophæves.

Leje af mindre arealer til haveformål
Det foreslås at indføre en bagatelgrænse og dermed en mindre administrativ forenkling af forpagtningsreglerne, der gør det muligt uden tilladelse at leje mindre arealer under 1000 m2 fra en landbrugsejendom til anvendelse til haveformål.
Dette sker for at styrke rammevilkårene for private og fællesskaber, der ønsker at producere deres egne grøntsager ude på landet. Det vil eksempelvis være til glæde for personer, som gerne vil etablere en økologisk nyttehave, en gruppe byboere, der ønsker at etablere en fælleshave eller en folkeskoleklasse, der gerne vil have sin egen skolehave uden for bygrænsen.

Obligatorisk digital kommunikation
Med lovforslaget skabes der tillige hjemmel til, at al relevant skriftlig kommunikation mellem NaturErhvervstyrelsen og virksomheder eller fysiske personer skal foregå digitalt.

Lovforslaget forventes behandlet i Folketinget umiddelbart efter åbningen i oktober måned.

Høringsmaterialet kan ses på: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37902

  Back